Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công Picity High Park


HỒ SƠ PHÁP LÝ HOÀN CHỈNH 100%.
ĐÃ CÓ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.
CTY XÂY DỰNG HÒA BÌNH ĐANG TIẾN  HÀNH THI CÔNG.

YouTube VideoPicity High Park ep coc 1

Picity High Park ep coc 2

Picity High Park ep coc 3

Picity High Park ep coc 4

Picity High Park ep coc 5

Picity High Park ep coc 6

Picity High Park ep coc 6

Picity High Park ep coc 7