Cập nhật hình ảnh tiến độ thi công Picity High Park


HỒ SƠ PHÁP LÝ HOÀN CHỈNH 100%.
ĐÃ CÓ GIẤY PHÉP XÂY DỰNG.
CTY XÂY DỰNG HÒA BÌNH ĐANG TIẾN  HÀNH THI CÔNG.
NGÀY 27.04.2021 CẤT NÓC TÒA THÁP PARK 5


YouTube VideoYouTube Video


YouTube VideoTiến độ xây dựng Picity High Park_1


Tiến độ xây dựng Picity High Park_2


Tiến độ xây dựng Picity High Park_3


Tiến độ xây dựng Picity High Park_4


Tiến độ xây dựng Picity High Park_5


Tiến độ xây dựng Picity High Park_6